Algemene voorwaarden Herstel Mindset

Dit zijn de algemene voorwaarden van Herstelmindset. Herstelmindset is gevestigd in Koog aan de Zaan,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82794944 en gevestigd op het adres Lagendijk 3 in
Koog aan de Zaan.

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

1.1 Herstelmindset is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de partij die aan jou een online
cursus verkoopt.

1.2 Jij bent klant van Herstelmindset. Jij bent een deelnemer van de cursus.

1.3 Wij (Herstelmindset en jij) sluiten samen een overeenkomst. Dat zijn afspraken over de cursus die jij
van Herstelmindset koopt.

1.4 Schriftelijk: daarmee bedoelen we niet alleen ouderwetse post op papier, maar ook afspraken via e-
mail, WhatsApp en andere berichtenservices.

1.5 Cursus: hiermee worden niet alleen cursussen bedoeld, maar ook andere online diensten zoals
masterclasses en trainingen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen jou en
Herstelmindset. Ze zijn daarmee onderdeel van de overeenkomst en bevatten afspraken tussen ons.

2.2 Gebruik jij zelf algemene voorwaarden? Dan worden deze algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk
van de hand gewezen, oftewel buiten toepassing verklaard. Alleen de algemene voorwaarden van
Herstelmindset zijn van toepassing.

2.3 We kunnen samen afspreken dat bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden buiten
toepassing worden gelaten. Die afwijking is pas geldig als we het daar allebei over eens zijn.

2.4 Stel dat er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden niet
wettelijke toegestaan zijn, dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige
artikelen blijven dan wel van toepassing.

2.5 Herstelmindset mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen als zij dit nodig vindt. Jij ontvangt
dan de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden. Als de wijziging ingrijpende gevolgen heeft
voor jouw rechten, mag je de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt juridisch gezien tot stand op het moment dat een aanbod wordt
geaccepteerd. Als jij de cursus van Herstelmindset hebt gekocht via de webshop, hebben we een
overeenkomst gesloten.

3.2 Bij het afronden van jouw bestelling in de webshop, heb je ook deze algemene voorwaarden
geaccepteerd. Deze maken dus onderdeel uit van onze overeenkomst.

3.3 Als er in het aanbod van Herstelmindset een kennelijke vergissing of verschrijving staat, kan
Herstelmindset niet worden gehouden aan dit aanbod.

3.4 Het meest actuele aanbod van Herstelmindset is op haar website te vinden. Het aanbieden van een
cursus voor een bepaalde prijs, betekent niet dat de cursus later voor dezelfde prijs alsnog gekocht kan worden.

3.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij het aanbod van de cursus. Bij een
cursus met levenslange toegang, betekent dit een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1 De website van Herstelmindset bevat de prijs van het specifieke aanbod van de cursus die jij koopt.
Deze prijs is altijd exclusief 21% btw.

4.2 Als jij in het bestelproces de bestelling hebt afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting. Je bent
dan verplicht om de volledige cursusprijs te voldoen.

4.3 Als je in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet op tijd doet, mag Herstelmindset
jouw toegang tot de cursus tijdelijk blokkeren (opschorten). Zodra je de termijnbetaling hebt voldaan,
krijg je weer toegang.

4.4 Als je onterecht gebruik maakt van een kortingscode, zal Herstelmindset de gebruikte korting plus €
15,- administratiekosten in rekening brengen. Je bent verplicht om deze onterecht gebruikte korting
plus administratiekosten te voldoen en jouw toegang tot de cursus wordt ingetrokken tot deze factuur
is betaald.

4.5 Betaal je de factuur niet op tijd? Dan ben je van rechtswege in verzuim en zal Herstelmindset
wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De rente wordt berekend over de periode
vanaf het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je betaald hebt. Voor de hoogte van
de incassokosten worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.

4.6 Op het moment dat Herstelmindset kosten moet maken voor het incasseren van facturen (zowel
tijdens een procedure bij de rechtbank als daarbuiten), worden alle redelijke kosten hiervoor bij jou in
rekening gebracht.

4.7 Ga je failliet, wordt er surseance van betaling verleend, wordt jouw bedrijf geliquideerd of wordt er
ten laste van jou beslag gelegd? Dan zijn eventuele vorderingen van Herstelmindset op jou direct
opeisbaar. Als je nog niet volledig voor de cursus hebt betaald, wordt jouw toegang ingetrokken.
Volledig betaalde cursussen blijven toegankelijk.

ARTIKEL 5. WELKE VERPLICHTINGEN HEBBEN WE OVER EN WEER?

5.1 Herstelmindset spant zich bij het uitvoeren van de overeenkomst in om jou door middel van de cursus
te helpen om de door jou gewenste resultaten te behalen. Herstelmindset garandeert niet dat jij deze
resultaten haalt: dat kan zij niet. De verplichtingen van Herstelmindset kwalificeren dan ook als
inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. Herstelmindset is er niet voor
aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt.

5.2 Bij het volgen van een online cursus is jouw inspanning van groot belang. Jouw eigen acties en jouw
eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan.

5.3 Indien Herstelmindset informatie van jou nodig heeft, heb jij de verplichting om deze informatie op
tijd, volledig en eerlijk te verstrekken. Dat geldt ook voor informatie die van derden afkomstig is.
Eventuele extra kosten die Herstelmindset maakt doordat jij dit artikel niet naleeft, worden bij jou in
rekening gebracht.

5.4 Herstelmindset zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen te doen. Jij draagt altijd zelf de
verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.

5.5 Herstelmindset mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst uit te voeren.

5.6 Omdat je direct toegang krijgt tot de volledige cursus, is Herstelmindset deze verplichting direct
nagekomen op het moment dat toegang is gegeven. De grootste waarde van de overeenkomst zit in
de content van de online cursus. Extra sessies, documenten, aanvullingen of andere extra’s zijn altijd
bonussen en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs en daar kan dan ook geen
restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op welke grond dan
ook.

ARTIKEL 6. HOE KAN DE OVEREENKOMST EINDIGEN?

6.1 Herstelmindset heeft altijd het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van
het ontnemen van toegang tot de cursus. Dit mag Herstelmindset naar eigen inzicht doen indien zij
van mening is dat er een verstoring is van de verhouding tussen ons. Er ontstaat dan geen recht op een
schadevergoeding.

6.2 Als jij je niet houdt aan de afspraken van onze overeenkomst (waaronder dus ook alle bepalingen uit
deze algemene voorwaarden), heeft Herstelmindset het recht om jou de toegang tot de cursus te
ontnemen. Ook kun je uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere cursussen. Er
ontstaat in deze gevallen geen terugbetalingsverplichting.

6.3 Herstelmindset heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het aanbieden
van de cursus en de content offline haalt. Daarmee zegt zij de overeenkomst op. Er ontstaat dan geen
recht op schadevergoeding, omdat Herstelmindset de overeenkomst al is nagekomen en er is geen
sprake van wanprestatie.

6.4 Herstelmindset geeft aan jou het recht om binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, de
overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan je geld terug. Stuur op tijd een mail naar
info@herstelmindset.nl en we maken het in orde.

6.5 Volg jij de cursus als particulier en wil jij zelf de overeenkomst beëindigen na deze termijn van 14
dagen? Dan wordt er gekeken of alle content al beschikbaar is gesteld en zo niet: dan worden de
kosten naar rato verrekend. Dit is het loon waarop Herstelmindset recht heeft vanwege het door jou
genoten voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst (het toegang hebben tot de cursus).
Herstelmindset benadrukt dat er geen eigen waarde hangt aan bonussen, zie artikel 5.6.

6.6 Volg je de cursus als ondernemer, dan kun je de overeenkomst na de termijn van 14 dagen uit artikel
niet meer opzeggen. Op het moment dat je toegang hebt gekregen en hebt betaald zijn we namelijk
allebei onze verplichtingen nagekomen en is er aan Herstelmindset een redelijke vergoeding betaald
(namelijk de cursusprijs) voor het ter beschikking stellen van de cursus.

6.7 Er zijn ook nog een paar situaties waarin wij allebei gerechtigd zijn om de overeenkomst per direct en
zonder dat er een rechter aan te pas komt, te ontbinden. Dat gaat over situaties waarin ten aanzien
van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of
uitgesproken.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Herstelmindset is eigenaar van alle inhoud en informatie van de cursus. Alle informatie valt onder het
intellectuele eigendomsrecht van Herstelmindset als maker. Jij krijgt een gebruikslicentie voor de
afgesproken duur van de cursus die je hebt gekocht.

7.2 Het is jou niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te
reproduceren, te kopiëren, te wijzigen enzovoorts: je mag er alleen kennis van nemen en de kennis die je opdoet voor eigen doeleinden gebruiken.

7.3 Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet
uitsluitend): cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames, social media posts
van besloten accounts enzovoorts.

7.4 Onder een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vallen in ieder geval de volgende situaties: (i)
gebruik van de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken van de informatie
zonder toestemming van Herstelmindset, (iii) kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke
overtreding van wat er in artikel 7 van deze voorwaarden staat, wordt in ieder geval gezien als een
inbreuk op het auteursrecht.

7.5 Bij een inbreuk op het auteursrecht zal Herstelmindset een vergoeding in rekening brengen van
driemaal de huidige cursusprijs (waarvoor hij op het moment van de inbreuk wordt verkocht). Deze
vergoeding sluit het recht van Herstelmindset om verdere vergoeding te eisen voor overige geleden
schade niet uit.

ARTIKEL 8. HOE ZIT HET MET AANSPRAKELIJKHEID?

8.1 Herstelmindset is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze overeenkomst. Slechts in het
geval dat Herstelmindset hetgeen zij moet doen op grond van de overeenkomst niet goed uitvoert en
als dat aan haar te wijten is, of als Herstelmindset onrechtmatig heeft gehandeld tegenover jou
waardoor Herstelmindset aansprakelijk is, gelden de bepalingen uit dit artikel.

8.2 Herstelmindset is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of
gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, gevolgschade,
psychische schade) is altijd uitgesloten.

8.3 De aansprakelijkheid van Herstelmindset is beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst.
Het kan ook zo zijn dat de verzekering van Herstelmindset tot uitkering overgaat. Dan is het bedrag
beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke schadegeval.

8.4 Er kan pas een recht op vergoeding van schade ontstaan als jij Herstelmindset hebt gewezen op de
toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd.
In die ingebrekestelling moet je aan Herstelmindset een redelijke termijn geven om de situatie te
herstellen of om alsnog na te komen. Pas als Herstelmindset daar niet aan heeft voldaan, kan er
mogelijk aan schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid worden toegekomen. Als de nakoming
of het herstellen blijvend onmogelijk is, geldt dit vereiste van een ingebrekestelling niet.

8.5 Alles wat je in dit artikel hebt gelezen over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid, geldt niet
voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Herstelmindset.

8.6 Herstelmindset benadrukt jouw eigen verplichtingen die je hebt op grond van artikel 5.

8.7 Herstelmindset is niet aansprakelijk voor jouw schade die is ontstaan doordat jij onjuiste, onvolledige
of niet-tijdige informatie hebt verstrekt.

8.8 Jij vrijwaart Herstelmindset voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met de inhoud van de cursus.

ARTIKEL 9. SITUATIE VAN OVERMACHT

9.1 Een situatie van overmacht kan ervoor zorgen dat Herstelmindset de overeenkomst niet (langer) kan
uitvoeren. Als er zich zo’n situatie voordoet, zal Herstelmindset jou daar zo snel mogelijk van op de
hoogte stellen.

9.2 In het geval van overmacht, gaat Herstelmindset over tot het opschorten van de nakoming van de
overeenkomst. Dat houdt in dat Herstelmindset de werkzaamheden tijdelijk niet uitvoert. Hoe lang dat
duurt, hangt af van hoe lang de situatie van overmacht duurt.

9.3 Als deze situatie langer dan één maand duurt, dan mogen wij allebei besluiten om de overeenkomst te
ontbinden zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Voor deze ontbinding, hoeft er
geen rechter aan te pas te komen.

9.4 Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of epidemie,
ziekte van Herstelmindset, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer,
terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die
buiten de schuld of risicosfeer van Herstelmindset liggen. Storingen of andere situaties van overmacht
bij leveranciers van Herstelmindset, gelden ook als overmacht voor Herstelmindset.

ARTIKEL 10. PRAKTISCHE KANT VAN DE CURSUS

10.1 Herstelmindset maakt voor het aanbieden van haar cursussen gebruik van software van derden
(leveranciers). Herstelmindset is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze
leveranciers. Herstelmindset kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

10.2 Herstelmindset kan de inhoud van een cursus op elk moment wijzigen (door de cursus uit te breiden,
in te perken of op een andere manier aan te passen).

10.3 Toegang tot de cursus is persoonsgebonden en elke cursus kan met één account worden gevolgd: de
toegang is alleen geldig voor jou. Je mag de informatie dus niet delen met anderen die geen toegang
hebben. Wil je met een (grote) groep deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op voor een
voorstel op maat.

10.4 Herstelmindset kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot de cursus te geven. Dat kan
bijvoorbeeld zijn als je eerdere aankopen hebt gedaan en die niet hebt betaald.

10.5 Je mag tijdens de cursus inspiratie opdoen (dat is juist de bedoeling!), maar je mag de cursus niet
kopiëren. In het geval dat Herstelmindset van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt
gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.

10.6 Je mag je in de 12 maanden na de start van de cursus, geen soortgelijke cursus ontwikkelen.

10.7 Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van Herstelmindset is toegestaan,
ervan uitgaande dat je niet zodanig veel deelt dat anderen de cursus feitelijk via jou kunnen volgen.
Screenrecordings van de cursus mag je niet maken of delen.

10.8 Als je een cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang Herstelmindset
bestaat of tot het moment dat Herstelmindset besluit de cursus offline te halen.

10.9 Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je de cursus op tijd volgt en eventuele materialen opslaat om ze
later alsnog in te kunnen zien. Als jij de cursus niet volledig hebt gekeken op het moment dat deze niet
meer toegankelijk is, is voor jouw eigen risico.

10.10 Soms kun je zelf actief input leveren aan de community of in reacties onder cursusvideo’s. Je mag op
deze plekken geen reclame, spam of andere ongewenste berichten plaatsen. Herstelmindset mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou geleverde bijdrage verwijderen.

10.11 Op het moment dat Herstelmindset besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit
eigenbeweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden medegedeeld zodat je nog
voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

11.1. Heb jij een klacht over de cursus? Meld dit dan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat je toegang hebt
gekregen tot de cursus.

11.2. Klachten moeten per e-mail worden gemeld via info@herstelmindset.nl, voorzien van een
onderbouwing. Herstelmindset zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en naar een oplossing
zoeken.

11.3. Herstelmindset heeft het recht om een eventueel door jou geconstateerd gebrek te herstellen.

11.4. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12. WAT SPREKEN WE TOT SLOT NOG AF?

12.1. Alle informatie die wij over en weer delen in het kader van de overeenkomst, zullen wij allebei
geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.

12.2. Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.3. Als er een geschil tussen ons ontstaat, zullen we ons eerst maximaal inspannen om zonder
tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan moet het geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Herstelmindset is gevestigd, tenzij
een wettelijke regeling anders bepaalt.

12.4. In de wet worden verschillende verjaringstermijnen gehanteerd. In afwijking hiervan, hanteert
Herstelmindset voor alle vorderingen tegen haar, een verjaringstermijn van één jaar.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven.